Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga på det digitala lojalitetsprogrammet Club Xpress och gäller för dig som valt att registrera dig som medlem i Club Xpress.

Club Xpress tillhandahålls av MTR Express (Sweden) AB, org. nr. 556923-4304, Rålambsgatan 17, 112 59 Stockholm (”MTR Express”).


OM CLUB XPRESS

1. Club Xpress är ett lojalitetsprogram där du som medlem ges möjlighet att tjäna in poäng på dina köp av resor med MTR Express. Poängen kan användas istället för kontant betalning när du köper tågbiljett för resa med MTR Express. Medlemskapet innehåller också andra förmåner, däribland specialerbjudanden och förtur till kampanjer. Club Xpress finns i tre medlemsnivåer; Vit, Röd och Svart. Din medlemsnivå bestäms utifrån hur många poäng du tjänat under ett kalenderår. Om du uppnått en viss medlemsnivå, behåller du denna nivå under kommande kalenderår. För information om vid var tid gällande förmåner för respektive medlemsnivå, se [Denna länk].

2. Medlemskapet i Club Xpress är kostnadsfritt. Medlemskap kan tecknas via https://mtrexpress.travel/sv/konto/registrera. För att bli medlem i Club Xpress måste de uppgifter som anges som obligatoriska vid anmälan lämnas.

3. Club Xpress är endast tillgängligt för privatpersoner. För företag erbjuder MTR Express företagsavtal, vilket bland annat ger tillgång till förmånligare priser. För mer information om företagsavtal, kontakta mtrexpress.sales@mtr.se.

4. Medlemskapet i Club Xpress är personligt och endast ett medlemskap per e-mail beviljas. Medlemskap är vidare bara tillgängligt för personer över 18 år. När du registrerar dig som medlem i Club Xpress skapas en användarprofil på Hemsidan, där du bland annat kan se aktuell poängstatus och medlemsnivå.


INTJÄNANDE AV POÄNG

5. För att tjäna in poäng behöver du köpa en tågbiljett för resa med MTR Express och därefter genomföra resan. Du kan köpa tågbiljetter antingen via https://mtrexpress.travel eller via en resebyrå. Intjänande av poäng genom köp på Hemsidan förutsätter att du är medlem när köpet sker. Intjänande av poäng vid köp av tågbiljett hos en resebyrå förutsätter att ditt Club Xpress-medlemsnummer eller din e-mail anges i bokningen. Det är inte möjligt att efterregistrera poäng.

6. Intjänande av poäng sker endast genom resor som utförs av MTR Express. Detta innebär att om du köper en s.k. Resplusresa, med vilket avses en kombinerad resa med MTR Express tåg och en eller flera andra trafikföretags transportmedel, sker intjänande av poäng i Club Xpress endast för den delsträcka som MTR Express trafikerar.

7. Poängen tjänas in så fort betalningstransaktionen för det aktuella köpet, och resan, är genomförd. Om en betalning för en vara eller tjänst blir återbetald eller omgjord, kommer intjänade poäng att återgå till MTR Express. Intjänade poäng blir normalt tillgängliga inom en (1) dag från det att resan kopplad till poängen genomfördes. MTR Express reserverar sig för att det i vissa fall kan dröja längre innan poängen finns tillgängliga när du loggar in på din användarprofil på Hemsidan.

8. Tågbiljetter som införskaffats genom uttag av poäng berättigar inte till intjäning av nya poäng. MTR Express förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att tjäna in poäng för vissa specialerbjudanden.

9. MTR Express strävar efter att utöka urvalet av varor och tjänster som ger intjäning av poäng. Information om hur du kan tjäna in och göra uttag av poäng, och de erbjudanden och förmåner som från tid till annan erbjuds medlemmar, hittar du på Hemsidan.


UTTAG AV INTJÄNADE POÄNG

10. Intjänade poäng är giltiga under intjänandeåret och till och med utgången av det kalenderår som infaller två (2) år därefter, varefter de förfaller om du inte nyttjat dem. Detta innebär att poäng som intjänas i september 2018 gäller till och med utgången av år 2020, om de inte dessförinnan har utnyttjats.

11. Du kan göra uttag av poäng genom att du väljer att använda poäng istället för kontant betalning när du köper biljetter via Hemsidan. Uttag av poäng förutsätter att du är inloggad på Hemsidan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas in mot kontanter eller nyttjas vid köp av biljetter från andra trafikföretag.

12. MTR Express övriga villkor (däribland Köpevillkoren och de Allmänna villkoren för befordran av passagerare på järnväg) gäller för resor som erhållits genom uttag av intjänade poäng. Dessa villkor finns tillgängliga på hemsidan.

13. MTR Express ansvarar inte för eventuella skatter och andra pålagor som tillförs dig med anledning av uttag av intjänade poäng.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

14. MTR Express samlar in och behandlar vissa personuppgifter hänförliga till dig när du ansöker om och nyttjar ditt medlemskap i Club Xpress.

15. MTR Express är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Läs mer om hur MTR Express behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen i vår integritetspolicy.


ÖVRIGA BESTÄMMELSER

16. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att otillbörliga inte kan få del av dem. MTR Express ansvarar inte för stulna, missbrukade eller förskingrade inloggningsuppgifter eller för tredjeparts otillbörliga nyttjande av dina inloggningsuppgifter och/eller intjänade poäng.

17. MTR Express förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan. Du kommer att informeras om väsentliga villkorsändringar via din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft. Den senaste versionen av Villkoren finns tillgänglig på Hemsidan.Du ansvarar för att din e-postadress är uppdaterad och för att informera MTR Express om den e-postadress du uppgett vid tecknandet av medlemskapet i Club Xpress ändras. Du samtycker till att all kommunikation rörande Club Xpress sker elektroniskt.

18. Du kan närsomhelst säga upp ditt medlemskap i Club Xpress genom att kontakta MTR Express på följande e-postadress: kundservice@mtrexpress.travel.

19. MTR Express äger rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet om du bryter mot tillämplig lagstiftning, dessa Villkor eller MTR Express övriga villkor, missköter dig i samband med tågresor, t.ex. genom hotfullt beteende mot personal eller medpassagerare, eller missbrukar ditt medlemskap i Club Xpress på ett sätt som, enligt MTR Express, inte är förenligt med Villkoren. Vid en sådan uppsägning kommer alla intjänade poäng upphöra att gälla.

20. MTR Express förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan upphöra med Club Xpress. Uttag av intjänade poäng måste då ske inom sex (6) månader från det att MTR Express meddelat att Club Xpress upphör.

21. MTR Express har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan MTR Express skriftliga godkännande.


TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Tvist om tolkning och tillämpning av dessa Villkor avgörs av allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt.


VERSIONSHANTERING

1. MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s Allmänna villkor för medlemskap i Club Xpress, gällande från 2019-10-16


Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice