MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s

Köpvillkor


MTR Express (Sweden) AB:s Köpvillkor gäller vid avtal om köp av resa och därtill erbjudna tilläggstjänster som ingås med MTR Express Sweden AB. Köpvillkoren finns tillgängliga på vår hemsida www.mtr.se.

Köp av biljett kan ske på vår hemsida www.mtr.se eller via vår App. ”MTR Express”. Du som kund ansvarig för att beställningen är korrekt. Läs dessa Köpvillkor och kontrollera uppgifterna i beställningen. Läs även MTR Express AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg. Du väljer ”Betala” för att slutföra köpet. När du slutfört köpet har du accepterat villkoren. Köpvillkoren gäller för köp av biljett direkt av MTR Express (Sweden) AB på vår hemsida www.mtr.se eller via vår App. ”MTR Express”. Vid köp hos resebyrå eller annan återförsäljare tillämpas de köpvillkor som gäller för sådant köp.

För din resa med oss gäller MTR Express AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg. Resevillkoren finns tillgängliga på vår hemsida www.mtr.se. Köper du en resa med annan operatör gäller den operatörens resevillkor.


ALLMÄNT OM DIN BILJETT

Biljettyper

Vi säljer biljetter som är omboknings-/återbetalningsbara samt biljetter som inte är omboknings-/återbetalningsbara. Vi erbjuder möjlighet till platsbokning vilken ska ske före resan i samband med bokning av biljetten. Vi säljer både icke-periodiska biljetter och periodiska biljetter/kort.

Den resande måste ha giltig biljett för resa. En resande som påbörjar resa utan giltig biljett måste senast inom 15 minuter efter avresa köpa biljett ombord på tåget, i annat fall anses den resande sakna giltig biljett. Köp av biljett kan ske på vår hemsida www.mtr.se eller via vår App, MTR Express. Därtill kan biljett köpas av ombordpersonalen. Du kan du bli ombedd att uppvisa giltig id-handling**. Har du köpt en personlig biljett ber vi regelmässigt om detta i de fall biljetten är köpt inom 24 h före resans avgång.


Bagage, barnvagn, rullstol, ledarhund/servicehund/sällskapsdjur m.m.

I MTR Express (Sweden) AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg finns villkoren för medtagande av bagage och sällskapsdjur. I korthet gäller följande:

Den resande får under sin resa kostnadsfritt som handbagage ta med sig föremål som lätt kan bäras av den resande, som är av skäligt omfång och som i varje färdmedel kan vara placerat på därför avsedd plats eller i utrymme som särskilt anvisats.

Riktlinjer för vad som avses med handbagage av skäligt omfång är 1 bagage med måtten cirka 80 x 50 x 35 cm som inte väger mer än cirka 20 kg. I tillägg till detta en mindre väska (handväska, lapttopväska etc.).

Barnvagn, rullstol (även el-rullstol), rollator och liknande hjälpmedel får medtas i mån av plats. Barnvagn ska fällas/vikas ihop och placeras på anvisad plats. Permobil får medtagas i mån av plats. Bokning av plats ska ske före resan i samband med bokning av biljetten.

Om rullstol, rollator eller liknande hjälpmedel skall användas som hjälpmedel under resan måste den resande före bokning av biljetten förvissa sig om att rullstolen på grund av längd, bredd och vikt kan medföras och nyttjas i tåget. Detsamma gäller vid medtagande av permobil. (De begränsningar som gäller ombord är bredd: 80 cm, MTR EXPRESS(SWEDEN)AB:sKöpvillkor,gällandefrån2017-05-11. längd: 120 cm, vikt: 350 kg. Markfrigång måste vara minst 5 cm.)

Cyklar (även el-cyklar), el-scootrar, el-mopeder och liknande fordon får ej medtagas

Ledarhund eller servicehund för personlig hjälp åt resande med funktionsnedsättning får alltid tas med kostnadsfritt. Bokning av plats behöver inte ske. Ledarhund och servicehund får placeras på golvet intill den resande.

När sällskapsdjur är tillåtna ska bokning av plats ske före resan i samband med bokning av biljetten.


Bokningsavgift

I förekommande fall framgår eventuell bokningsavgift av biljetten. MTR Express (Sweden) AB tar inte ut någon bokningsavgift vid köp av biljett på vår hemsida www.mtr.se eller via vår App. ”MTR Express”.


Personliga biljetter

En personlig biljett gäller endast för den person vars namn står på biljetten. Giltig idhandling** ska kunna uppvisas på tåget. Utan giltig id-handling kan den resande anses sakna giltig biljett. En personlig biljett får inte överlåtas eller säljas vidare till annan person.


Innehavare av klippkort, månadsbiljett samt årskort

Om innehavaren vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i MTR Express (Sweden) AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg och inte vidtar rättelse efter uppmaning från trafikpersonalen, förbehåller sig MTR Express (Sweden) AB rätten att häva ingånget avtal och återköpa återstående giltighetstid på biljetten/kortet.


Kreditupplysning

I samband med köp av biljett på vår hemsida www.mtr.se eller via vår App. ”MTR Express” överlåter vi vår fordran till en samarbetspartner och en kreditupplysning kan då komma att tas på den som är angiven som betalningsansvarig för köpet. Även vid beställning av biljett mot faktura (när så är möjligt) kan MTR Express (Sweden) AB eller den partner vi anlitar för transaktionen komma att ta en kreditupplysning på den som är angiven som betalningsansvarig för beställningen.


Personuppgifter

MTR Express (Sweden) AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av den resandes personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och om resenärers rättigheter under dataskyddslagstiftningen i vår integritetspolicy på www.mtr.se.


OM-/AVBOKNING SAMT VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING

Ångerrätt (”Öppet köp”)

Vid köp av biljett på vår hemsida www.mtr.se eller via vår App. ”MTR Express” kan du alltid ångra köpet inom 24 h från köptillfället. Är det vid köptillfället mindre än 24 h till resans avgång kan du ångra köpet fram till 12 timmar före avresa. Information om hur du går tillväga för att ångra köpet återfinns på vår hemsida www.mtr.se.


Resa som inte är omboknings-/återbetalningsbar

Vid köp av en resa som inte är omboknings-/återbetalningsbar kan biljetten varken ombokas eller återbetalas.


Om/avbokning

Har du köpt en resa som är omboknings-/återbetalningsbar gäller följande:

Avbokning med återbetalning kan ske fram till före resans avgång om inte andra villkor framgår av biljetten.

Ombokning kan göras samma dag till tåget innan eller tåget efter din ordinarie bokning samma dag som du reser. Reser du med det sista tåget en dag kan du endast omboka till tåget innan. Ombokning görs via vår App. ”MTR Express” och erbjuds endast i mån av plats.

Notera att vid ombokning inom 24 h före resans avgång kan vi inte alltid garantera att det finns mat till dig ombord (detta gäller även för FLEX-kunder som har förbeställd mat).

Vid ombokning får du tillgodoräkna dig värdet av den ursprungliga resan (i förekommande fall med avdrag för bokningsavgift). Vid ombokning till en dyrare biljett har du att erlägga mellanskillnaden enligt de villkor som gäller för sådan biljett.

Vid avbokning av resa som är återbetalningsbar får du återbetalning med värdet av den ursprungliga resan (i förekommande fall med avdrag för bokningsavgift). Återbetalning kan ske inom ett år från och med biljettens resedatum.


Återbetalning vid sjukdom och dödsfall

Vid sjukdom och dödsfall kan hela biljettens värde (i förekommande fall med avdrag bokningsavgift) återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg. Godkända intyg är:

Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig.

Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå. Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalningen får även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning.

Mer information finns på vår hemsida, www.mtr.se


RABATTERAD BILJETT (BARN, UNGDOM, STUDENT OCH PENSIONÄR M.FL.)

Nedanstående resenärskategorier reser på rabatterad biljett. Rabatterna ges vid bokningen.


Barn (0-2 år, fram till den dag man fyller 2 år)

Spädbarn som inte har fyllt 2 år reser utan kostnad i vuxens knä. Vi upplåter då ingen egen stol till barnet. Vid tveksamheter skall den vuxne kunna styrka barnets ålder**


Barn (2-15 år, fram till den dag man fyller 16 år)

Barn 2-15 år ska av säkerhets- och trivselperspektiv ha ett eget säte. MTR Express (Sweden) AB tar inte särskilt ansvar för barn, utan målsman är alltid ansvarig. Ensamåkande barn kan behöva styrka sin ålder**.


Ungdom (16-25 år, fram till den dag man fyller 26 år)

Du måste kunna styrka din ålder**.


Student

Du som har giltigt studentkort (CSN, Mecenat, Studentkortet och ISIC), Glöm inte att du behöver kunna visa upp din legitimation**) både vid biljettköp och under resan.

Följande regler gäller för Norska och Danska studenter:

1) Studentbeviset ska vara utfärdat av Universitet eller Högskola.

2) Giltigt studiebevis innebär att studierna måste vara på heltid och innefatta minst 3

3) Kvitto på betald terminsavgift måste uppvisas.

Höstterminsintyg är giltigt till och med den 10 januari medan vårterminsintyg är giltigt till och med den 10 september.


Pensionär

Du måste kunna styrka att du är pensionär. Som ålderspensionär styrker du din rätt till rabatt med legitimation som visar att du är 65 år eller äldre**. Har du börjat ta ut pension innan du fyllt 65 år måste du kunna visa upp ett så kallat pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten.


Du som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning

Du måste kunna styrka att du har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning. Du måste kunna visa upp ett så kallat förmånsintyg från Försäkringskassan (för närvarande benämnt ”Intyg för förmånstagare” blankett nr FK1999A).

**Giltig id-handling är alla pass, svenska id-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella id-kort inom EU. Övriga utländska id-handlingar godkänns inte. Medföljande barn behöver inte uppvisa någon id-handling förutom i de fall barnets ålder behöver styrkas.


VERSIONSHANTERING

MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s Köpvillkor, gällande från 2014-12-15.

MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s Köpvillkor, gällande från 2017-05-11.

Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice