SEX GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER SOM SKA GÄLLA ALLA TÅGTJÄNSTER


KÖPA BILJETT UTAN KRÅNGEL

Du kan välja att köpa biljett på bemannade tågstationer, till exempel via biljettkontor eller biljettautomater, eller som i de flesta fall via Internet. När detta inte är möjligt kan du emellertid också få köpa biljett på tåget.


ATT RESA SÄKERT

Tågföretag, infrastrukturförvaltare och stationsförvaltare är enligt lag skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa din personliga säkerhet på tågstationer och ombord på tågen.


RÄTT TILL TRANSPORT FÖR RESANDE MED NEDSATT RÖRLIGHET

Om du har ett funktionshinder eller nedsatt rörlighet har du rätt att resa lika lätt som andra medborgare. Tågföretag och stationsförvaltare måste säkra diskrimineringsfritt tillträde till tågresor och inga extra kostnader för bokningar och biljetter får tas ut.


INFORMATION OM HUR TÅGEN KAN UTNYTTJAS AV PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET

På din begäran ska tågföretag, biljettutfärdare och researrangörer informera dig om dina möjligheter att utnyttja tågtjänsterna, förutsättningarna för att ta sig in och ut ur vagnarna och om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen.


ERSÄTTNING VID SKADA ELLER DÖDSFALL SAMT SKADESTÅNDSANSVAR MED AVSEENDE PÅ RESGODS

Under förutsättning att dödsfallet eller skadan inte står utanför transportörens kontroll har du eller dina anhöriga rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av dödsfall eller personskada. Tågföretaget har också skadeståndsansvar vid:

 • förlust av eller skada på handbagage vid dödsfall eller personskada
 • förlust av eller skada på inskrivet resgods


SKYDD MOT TÅGFÖRETAG SOM INTE UPPFYLLER SINA ANSVARSSKYLDIGHETER

Tågföretagen är skyldiga att ha lämpliga försäkringar för att täcka sitt skadeståndsansvar gentemot resenärerna och med avseende på deras resgods enligt EU:s lagstiftning om passagerares rättigheter. Du är därför skyddad om tågföretaget inte uppfyller sina ansvarsskyldigheter.


Inställt tåg? Lång försening? Svårt att köpa biljett?

Miljoner människor tar tåget varje dag i Europa. Europeiska unionen ser till att människor får resa säkert och bekvämt. Genom den europeiska lagstiftning som trädde i kraft i december 2009 avser EU att ge bättre skydd åt tågpassagerare. Det bör leda till tillförlitliga och högkvalitativa tjänster för tågpassagerare.

Tågpassagerarnas rättigheter omfattar alla internationella tågtjänster i EU. Beroende på de nationella regeringarnas beslut (se http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights) kan de också omfatta stads- och förortstrafiken och regional och övrig nationell tågtrafik. Under alla omständigheter ska sex grundläggande rättigheter gälla för all tågtrafik i Europeiska unionen.


DESSA RÄTTIGHETER OMFATTAR ALL INTERNATIONELL TÅGTRAFIK I EU

INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER

Tågföretag och stationsförvaltare är skyldiga att informera dig om dina rättigheter. Tågföretagen ska också upplysa dig om tågpriser och biljetter samt förseningar och andra störningar som kan inträffa i den internationella tågtrafiken.


ASSISTANS FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET

Tågföretag och stationsförvaltare ska hjälpa dig att stiga på internationella tåg. Du ska underrätta tågföretaget 48 timmar i förväg när du avser att resa med hjälp av det kommunikationsverktyg (t.ex. telefonnummer eller webbplats) som anges av tågföretaget. Du får också vanligtvis hjälp när du ska byta tåg och på ankomststationen. 


ERSÄTTNING OCH OMBOKNING

När tågets ankomst till det slutliga målet enligt transportavtalet sannolikt kommer att försenas mer än 60 minuter ska du erbjudas att välja något av följande:

 • Ersättning motsvarande hela biljettpriset för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på din ursprungliga resplan och du föredrar att avbryta resan och omedelbart resa tillbaka
 • Fortsatt resa eller ombokning till det slutliga målet snarast möjligt och på likvärdiga transportvillkor
 • Fortsatt resa eller ombokning till det slutliga målet vid ett senare datum som passar dig.


ERSÄTTNING AV BILJETTPRISET VID FÖRSENAT ELLER INSTÄLLT TÅG UNDER DIN INTERNATIONELLA RESA

Om tåget anländer med minst en timmes försening till målet enligt transportavtalet, har du vid en internationell tågresa rätt till följande ersättning förutsatt att förseningen är kopplad till tågföretagets ansvar:

 • 60–119 minuters försening: 25 % av det biljettpris du betalade för det försenade tåget
 • Minst 120 minuters försening: 50 % av det biljettpris du betalade för det försenade tåget

Betalning ska ske inom en månad efter begäran om ersättning i form av värdebevis eller i kontanta pengar. Ersättningen får i regel inte underskrida 4 euro. Särskilda ersättningsregler gäller för tågpass, bland annat InterRail, Eurail och säsongsbiljetter.


ASSISTANS VID FÖRSENAT ELLER INSTÄLLT TÅG

Vid försening eller inställt tåg måste du underrättas om situationen, om beräknad avgångstid och beräknad ankomsttid så snart som informationen är tillgänglig. Vid varje försening som överstiger 60 minuter ska du dessutom kostnadsfritt erbjudas

 • måltider och förfriskningar om dessa rimligen kan anskaffas
 • vid behov, hotellrum eller annan inkvartering, samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen och tillbaka
 • transport från tåget till järnvägsstationen, eller till det slutliga målet för förbindelsen om tåget har blivit stående på linjen, om detta är fysiskt möjligt.

  Om förbindelsen måste avbrytas måste tågföretagen så snart som möjligt ordna alternativ för dig.


FÖRSKOTTSUTBETALNING VID DÖDSFALL ELLER SKADA

Om en passagerare avlider eller skadas ska det tågföretag som skötte resetjänsten, inom 15 dagar efter det att den ersättningsberättigade fysiska personens identitet har fastställts, göra de förskottsutbetalningar som behövs för att täcka kostnaderna för den drabbade passagerarens eller hans/hennes anhörigas omedelbara behov. Betalningen ska uppgå till minst 21 000 euro om passageraren har avlidit.


RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL

I regel ska klagomål inlämnas till samma instans som utfärdat biljetten, oavsett om det ar ett biljettkontor eller en central kundtjänstavdelning hos det tågföretag som sålde biljetten till dig. Du kan också lämna in klagomål till andra tågföretag som är inblandade i transporten. Särskilda regler gäller emellertid vid personskada.

Du kan också skicka in klagomål till den myndighet som ansvarar för att förordningen om passagerarnas rättigheter efterlevs eller ett annat oberoende organ för hantering av klagomål i ditt land (finns i denna broschyr eller på http://ec.europa.eu/passenger-rights).


BELGIEN

Service Public Fédéral Mobilité et Transports –

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

(Federal Public Service Mobility and Transport)

+ 32 2 277 48 91 (FR)

+ 32 2 277 48 90 (NL)

www.mobilit.fgov.be

ITALIEN

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(Ministry of Infrastructure and Transport)

Direzione Generale del trasporto ferroviario

(Directorate General for Rail Transport)

+ 39 6 41 58 35 70

www.mit.gov.it

BULGARIEN

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» 

(Railway Administration Executive Agency)

+ 359 2 9 409 428

+ 359 2 9 409 506

www.iaja.government.bg

RUMÄNIEN

Autoritatea Feroviară Română (Romanian Railway Authority)

+ 40 21 3077900

www.afer.ro

LETTLAND
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(Public Utilities Commission)
+ 371 67097200
www.sprk.gov.lv
SLOVENIEN
Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice
(Ministry of Transport, Directorate for Railways and Cableways)
+ 386 1 478 8000
www.mzp.gov.si
TJECKIEN
Drážní úřad (Rail Authority)
+ 420 224 229 937
www.ducr.cz
LITUAEN

Susisiekimo Ministerija

(Ministry of Transport)

+ 370 5 2393999

www.transp.lt

FINLAND
Kuluttajariitalautakunta (Consumer Disputes Board)
+ 358 10 36 65200
www.kuluttajariita.fi
DANMARK
Sekretariatet for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
(Appeal Board for Bus, Train and Metro)
+ 45 36 13 18 91
www.abtm.dk
LUXEMBURG
Communauté des Transports
(Regulatory Authority for Transport)
+ 352 2465 2465 (for national rail services)
+ 352 2489 2489 (for international rail services) www.verkeiersverbond.lu
www.cdt.lu
SLOVAKIEN

Úrad pre reguláciu

železničnej dopravy (Railway

Regulatory Authority)

+ 42 12 50 255 202

www.urzd.sk

TYSKLAND
Eisenbahn-Bundesamt
(Federal Railway Authority)
+ 49 22830 795 400
www.eisenbahn-bundesamt.de
UNGERN
Nemzeti Közlekedési Hatóság
(National Transport Authority)
+ 36 1 815 9679
www.nkh.hu
ESTLAND
Tarbijakaitseamet
(Consumer Protection Board)
+ 372 6 201 700
www.tka.riik.ee
FRANKRIKE
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes -D.G.C.C.R.F.
(Directorate General for Competition, Consumption and Anti-Fraud) + 33 144 871717
www.service-public.fr
NEDERLÄNDERNA
Inspectie verkeer en Waterstaat
(Inspectorate of Transport and Water Management)
+ 31 88 489 00 00
+ 31 70 456 41 50
www.ivw.nl
PORTUGAL
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
(Institute for Mobility and Land Transport)
+ 351 217 949 000
www.imtt.pt
IRLAND
Department of Transport
+ 353 1 8798360
www.transport.ie
ÖSTERRIKE
Schienen-Control GmbH
(Rail Regulatory Body)
+ 43 1 505 07 07
www.scg.gv.at
NORGE
Statens jernbanetilsyn
(Norwegian Railway Authority)
+ 47 4000 0093
www.sjt.no/Passasjerrettigheter
GREKLAND
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Ministry of Infrastructure, Transport and Networks)
+ 30 210 65 08 488
www.yme.gr
POLEN
Urzad Transportu Kolejowego
(Office for Rail Transport)
+ 48 22 630 1945
www.utk.gov.pl

FÖRENADE KUNGARIKET

London TravelWatch

(for in/ around London, including international services)

+ 44 (0)20 7505 9000

www.londontravelwatch.org.uk


Passenger Focus (for the rest of GB)

+ 44 (0)300 123 2350

www.passengerfocus.org.uk


> Northern Ireland 

Department for Regional Development

+ 353 2890540540

www.drdni.gov.uk

SVERIGE

Konsumentverket

(Swedish Consumer Agency)

+ 46 771 42 33 00

www.konsumentverket.se


Allmänna reklamationsnämnden

(National Board for Consumer Complaints)

+ 46 8 5088 6000

www.arn.se


Mer information finns på

ec.europa.eu/passenger-rights

Du kan även ringa Europe Direct

00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice